สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
   สำนักงานคณะการกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค
เว็บไซต์ "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค" 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวด่วน

 คำสั่ง นร. ที่ 241-2563 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (14/8/2020)
 
  อ่านต่อ
 คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (5/2/2018)
 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
 
  อ่านต่อ
 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (5/2/2018)
 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค  อ่านต่อ
 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (1/1/2018)
 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ  อ่านต่อ
 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (4/4/2017)
  เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 
นายอนุ  แย้มแสง
ผอ.ส.กกภ.
   แผนที่การแบ่งเขตตรวจราชการ
<a href="Sitedirectory/1558/5573_Himg_right_menu_edit1.swf">flash header</a>
   เวลา
   ปฎิทิน
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today