สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

   สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
หนังสือวารสารไทย

หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
   สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสำคัญของแผ่นดิน


   บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
   ข่าวจากสำนักงาน
Picture
 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พอเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยประธานร้ฐสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ปลัดกระทรวง
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวัน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
นิทรรศการของมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และการบรรยายพิเศษเรืองพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  อ่านต่อ
Picture
 กิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒. ๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกรัฐมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" กับผู้บริหารและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๔ ฐาน ได้แก่
ฐานที่ ๑ ภูมิพลังแผ่นดิน ฐานที่ ๒ อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ฐานที่ ๓ ความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานที่ ๔ วิถีไทยร่วมสมัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี
และมีจิตสาธารณะเสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  อ่านต่อ
Picture
 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุุลาคม ๒๕๖๓
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๑๙ น. ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  อ่านต่อ
Picture
 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๑๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ท้องสนามหลวง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
   วารสารไทย
   หนังสือภาษาไทย
   หนังสือภาษาอังกฤษ
   รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์
   โครงการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
ส่งเสริมคนดีศรีสังคม
   สถิติการใช้งาน
   ห้องสมุดดิจิทัล

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today