สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
 
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
"เป็นองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และบริการเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก"

 ข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2563 (9/9/2020)  
 รายงานแผน สอ.สปน. (19/8/2020)
 ประวัติความเป็นมาและคณะกรรมการ (11/8/2020)
 คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สปน.จำกัด (ชุดที่ 31) (6/8/2020)
 ข่าวฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 (6/8/2020)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 2/2563 (6/8/2020)
 รายงานวิเคราะห์ผลสภาคล่อง ครั้งที่2 ปีบัญชี 2563 (6/8/2020)
 รายงานวิเคราะห์ผลสภาพคล่องการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์เพื่อรักษาระดับเงินฝากทุนเรือนหุ้นและหนี้สินในสัดส่วนที่เหมาะสม (6/8/2020)
 รายงานผลการศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน (6/8/2020)
 รายงานการทบทวนผลการศึกษาด้านการลงทุน (6/8/2020)
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี
๒. เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๓. เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๔. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
๕. เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) ร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี
๖. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี
๗. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี
๘. เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นตงของสมาชิก ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑. เงินฝากประจำ ร้อยละ ๑.๕๕  ต่อปี
๒. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๑.๒๐  ต่อปี
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    
     - วงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐๐  ต่อปี
     - วงเงินตั้งแต่ ๓ ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๒๐  ต่อปี
๔. เงินฝากทวีสินพิเศษ ร้อยละ ๒.๔๕  ต่อปี
   ติดต่อเรา
โทรศัพท์  02 283 4304, 02 283 4323-24
โทรสาร   02 283 4320

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today