สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
   วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
หัวหน้าคณะศึกษาดูงานในประเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) ของภาครัฐ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today