สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
   วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมหารือการจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ณ ห้องประชุม ๒๑๑ A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

 
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงถนนสายวัฒนธรรมตำบลท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
      หลักเกณฑ์และวิธีการขอความ
      เห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทำ
      โดยเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศคณะกรรมการธง เรื่อง
      การแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน
      ในกรณีอื่น ๆ ที่สามารถกระทำได้
      โดยให้ถือว่าคณธกรรมการธงได้ให้
      ความเห็นชอบแล้ว

 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today