สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ    การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการ  เขตตรวจราชการในอดีต  
  เขตตรวจราชการในอดีต   
  การกำหนดพื้นที่เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 -2560)
หัวข้อย่อย   
การแบ่งเขตตรวจราชการ 18 เขต ตามการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
² คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 97/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
² คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 10/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 เรื่อง การกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
² คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 290/2546 เรื่องการกำหนเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรีจำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 576    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today