สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
src=http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgแบบฟอร์มการเสนอความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ผู้เข้าเยี่ยมชม 93    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today