กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    ข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (กพบ.) ปรากฏในโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2545 โดยมีกรอบอัตรากำลังรวม 3 อัตรา เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกลุ่มพัฒนาระบบบริหารยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการภายใน ซึ่งยังไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2235    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today