สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
   วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๘.๔๕ น. ประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีฯ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today