หน้าหลัก    คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
  รัฐมนตรี   สำนักนายกรัฐมนตรี
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นายอนุชา นาคาศัย   
กระทรวงกลาโหม
รมว.กระทรวงกลาโหม

รมช.กระทรวงกลาโหม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
กระทรวงการคลัง
รมว.กระทรวงการคลัง

รมช.กระทรวงการคลัง

นายปรีดี ดาวฉาย
นายสันติ พร้อมพัฒน์
กระทรวงการต่างประเทศ
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
รมว.การท่องเที่ยวและการกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ


นายจุติ ไกรฤกษ์

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
นายประภัตร โพธสุธน
กระทรวงคมนาคม
รมว.กระทรวงคมนาคม
รมช.กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายถาวร เสนเนียม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา

กระทรวงพลังงาน
รมว.กระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กระทรวงพาณิชย์
รมว.กระทรวงพาณิชย์
รมช.กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
กระทรวงมหาดไทย
รมว.กระทรวงมหาดไทย
รมช.กระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายทรงศักดิ์ ทองศรี
กระทรวงยุติธรรม
รมว.กระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
กระทรวงแรงงาน
รมว.กระทรวงแรงงาน
รมช.กระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
กระทรวงวัฒนธรรม
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.กระทรวงศิกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
กระทรวงสาธารณสุข
รมว.กระทรวงสาธารณสุข
รมช.กระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายสาธิต ปิตุเตชะ
กระทรวงอุตสาหกรรม
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 25137    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today