ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
--------------------------------------------
   ข่าวเทคโนโลยี
 
Icon DGA อัปเดตความก้าวหน้าเรื่อง การใช้ e-Signature ในการออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล (8/4/2021)
  อยากรู้ว่าต่อไปการขอเอกสารราชการจะสะดวกแค่ไหน 👍 มาอัปเดตได้กับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในหัวข้อ 'การใช้ e-Signature ในการออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล' สำหรับใช้ในหน่วยงานราชการและทางธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวและน่าเชื่อถือได้ในการเซ็นเอกสารแบบดิจิทัล  อ่านต่อ
Icon อัปเดตภารกิจสำคัญของ สถาบัน TDGA ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (8/4/2021)
    อ่านต่อ
Icon ‘เวิร์คฟรอมโฮม’ ดัน ‘อาเซียน’ เร่งรับมือ 'ไซเบอร์ซิเคียวริตี้' (12/3/2021)
  

“ซิสโก้” เผยผลศึกษา 36% องค์กรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รับมือกับปัญหาความท้าทาย ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ได้เหมาะสม ท่ามกลางเทรนด์ “เวิร์คฟรอมโฮม” ระบุ “การใช้งานซอฟต์แวร์-คลาวด์” กลยุทธ์สำคัญสู้ความท้าทาย ชี้ “บุคลากรไซเบอร์” จะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น

  อ่านต่อ
Icon โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF Electronic Correspondence Management Services (e-CMS version 2.0 on Cloud) (8/3/2021)
    อ่านต่อ
Icon Service Design Innovation เรียนฟรี Online CHULA MOOC (8/3/2021)
  เนื่องจากงานด้านการบริการจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามจากทุกคนโดยที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่างานด้านการบริการนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่สิ่งที่ไม่ค่อยซับซ้อน เช่น การซื้อขาย บริการด้านการบันเทิง และบริการด้านวิชาชีพต่าง ๆ และที่ซับซ้อนขึ้นมา เช่น การเงิน การโรงแรม การเดินทาง และที่ซับซ้อนมาก ๆ คือการบริการด้านสาธารณสุข การบริการทางด้านการศึกษา และการบริการของภาครัฐ ดังนั้นวิชา Service Design Innovation จะมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการออกแบบบริการใหม่ โดยนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการระบุโอกาสการสร้างนวัตกรรม พัฒนา และทดสอบแนวคิดบริการใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานของแต่ละคน  อ่านต่อ
Icon งานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Open Data Day 2021) (8/3/2021)
  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาผ่านวีดิทัศน์พร้อมมอบนโยบาย และ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานความก้าวหน้าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
ต่อเนื่องด้วยการเสวนาหัวข้อ “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” “Open Data for Life Saving” แนวคิดสากลที่ส่งเสริมให้รัฐบาลทั่วโลก เปิดข้อมูลภาครัฐสู่ภาคเอกชนและประชาชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่จะมา “บอกเล่าเรื่องราวการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การทำให้เป็นข้อมูลเปิด และการนำไปใช้ประโยชน์”
  อ่านต่อ
Icon มือใหม่ทดสอบใช้งาน Google Meet ง่ายจริงๆ (17/2/2021)
    อ่านต่อ
Icon คมู่ อืการใชง้าน Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom (17/2/2021)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   บทความสาระความรู้ด้าน ICT
Icon ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) (14/10/2020)
  ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน  อ่านต่อ...
Icon "Digital Law" หรือ "กฎหมายดิจิทัล" (6/10/2020)
  เป็นการรวบรวมกฎหมายใหม่ ๆ อัปเดตถึงปี 2562 โดยเฉพาะที่กระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA ผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นคู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรม   อ่านต่อ
Icon การประชุมเสวนา Government Data Catalog for Government Data Service (30/9/2020)
  🔴 LIVE การประชุมเสวนา Government Data Catalog for Government Data Service สนใจรับชมคลิก 👉 📹 facebook : https://bit.ly/33401cE 📹 Youtube : https://bit.ly/2GBC19i 🙋🙋‍♂️ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก https://drive.google.com/drive/folders/1JuQBBShyGUnEnMSBA-Fxfb6zuBiZN8WT #สพร #DGA  อ่านต่อ
Icon การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ (30/9/2020)
    อ่านต่อ
Icon การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) (2/6/2020)
 
  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
     
   Paperless Meeting นำ สปน. ก้าวสู่โลกดิจิทัล

ข้อมูลสถิติภาครัฐ
สมาคมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ไทย
The Association of Thai ICT Industry
SIPA
 
   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today