ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
Floor-Decoration-Powerpoint

ประกาศ
หน้าแรก บุคลากร ศบช. กฏหมาย ช่องทาง จุดบริการประชาชน 1111 การประชุม สถิติเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการสะดวก
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Icon ตัวแทนผู้พักอาศัยเคหะชุมชนนวมินทร์ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ของแจ้งความเดือดร้อนของผู้เช่าอาศัย ในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 139  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตัวแทนผู้พักอาศัยเคหะชุมชนนวมินทร์ จำนวน 8 คน นำโดยนายธนะเทพ ทิวทอง ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ของแจ้งความเดือดร้อนของผู้เช่าอาศัย ในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 139 ผู้เช่าอาศัยอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้เช่าพักอาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์  อ่านต่อ Icon กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ได้รับผลกระทบจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมออกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนอก จำนวน 100 คน หน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล นายวรพล แกมขุนทด พร้อมตัวแทนกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านนายประทีป กีรติเรขา (รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ) พร้อมด้วย ด.ร เสกสกล อัตถาวงศ์ ( ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี) และนาย ธีระภัทร  อ่านต่อ
Icon เครือข่ายจัดการวิกฤตป่าและน้ำ ขอให้ทบทวนมติและยกเลิกคำสั่งให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร (ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี) ออกจากราชการ  วันที่ 7 เมษายน 2564 เครือข่ายจัดการวิกฤตป่าและน้ำ นำโดยนางวัฒนา เนื่องพลี วชิโรดม ร่วมกับกลุ่ม ชาวสองล้อจำนวน 50 คน พร้อมรถจักรยานยนต์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้คณะกรรมการ อกพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนมติและยกเลิกคำสั่งให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร (ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี)  อ่านต่อ Icon สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 โดยให้ปลดออกจากราชการ  วันที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.40 น ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สนง.กพ.เดิม) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 คน นำโดยนายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์) เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการ ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่า อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ
Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล อาทิ กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตย กลุ่มอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ Icon กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน หารือข้อเรียกร้อง กรณีขอให้พิจารณานำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อขอพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อหารือข้อเรียกร้อง กรณีขอให้พิจารณานำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
Icon ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (18/10/2021)   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาแนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการการดำเนินโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ตันแบบโคก หนอง นา และติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  อ่านต่อ Icon รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2564 (9/8/2021)   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญวิวัฒน์) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) กรณีการคัดค้านกรณีที่กระทรวงคมนาคมออก (ร่าง) (22/6/2021)   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) กรณีการคัดค้านกรณีที่กระทรวงคมนาคมออก (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  อ่านต่อ Icon ประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564 (22/6/2021)   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการ  อ่านต่อ
Icon รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 (4/6/2021)   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันเเก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 (6/5/2021)   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลอเอกบุญเรือน บัวจรูญ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตาม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
Icon ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) พื้นที่ได้ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ และเขื่อน  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อ่านต่อ Icon ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จัดการอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาในการบริการเเละการจัดการความเครียดในยุคโควิด - 19"  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดการอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาในการบริการเเละการจัดการความเครียดในยุคโควิด - 19"  อ่านต่อ
Icon ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)  อ่านต่อ Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนท่านผู้ใช้บริการช่องทางการร้องทุกข์ 1111 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนท่านผู้ใช้บริการช่องทางการร้องทุกข์ 1111 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 12.30 น. ผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จากเว็บไซต์  อ่านต่อ
Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงกระบวนการทำงานของศูนย์รับเรี่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111  วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงกระบวนการทำงานของศูนย์รับเรี่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ตั้งแต่ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ขั้นตอนการบริหารจัดการผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการประสานบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อ่านต่อ Icon เผยรายงานร้องทุกข์ผ่าน 1111 ของรัฐบาล ยุติได้แล้วเกือบ 2.5 แสนเรื่อง  “อนุชา" รายงานความคืบหน้าการแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโควิด-19 ผ่าน 5 ช่องทาง 1111 ของรัฐบาล ยุติเรื่องได้แล้วเกือบ 2.5 แสนเรื่อง วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการ ดําเนินการการรับแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
 
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม :: กระทรวงมหาดไทย

        
 
  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
   
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
  
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 
ศูนย์ราชการสะดวก ตราสัญลักษณ์ คู่มือการรับรองมาตรฐาน การดำเนินงาน ติดต่อฝ่ายเลขา

 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 2564  ฐานข้อมูล GIS 


Icon การชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ให้แก่หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน เพื่อความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชนมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC  อ่านต่อ Icon รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาประกอบการพิจารณา  อ่านต่อ
Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) กล่าวรายงานให้เเก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 455 ศูนย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ Icon รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 481 ศูนย์ ผ่านการประเมินในพื้นที่ 455 ศูนย์ ไม่ผ่านการประเมินในพื้นที่  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC โดยมี คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 10 คณะ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
   
    
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่องการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
     
   
       
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564
     
     
   
การชี้แจงแนวทางการตรวจ GECC ในพื้นที่
โดย ผอ.ศบช.
 
"แปลงโรงพยาบาลชุมชน
เป็นโรงพยาบาลเอกชนภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 

ศูนย์ราชการสะดวก โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
     
     
แบบประเมินความพร้อม
ในการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 
ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านระบบ Online ที่ www.psc.opm.go.th เท่านั้น
ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
 
     
    
สีทอง                     สีเงิน                       สีฟ้า  
  
  ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today