ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
Floor-Decoration-Powerpoint

ประกาศ
หน้าแรก บุคลากร ศบช. กฏหมาย ช่องทาง จุดบริการประชาชน 1111 การประชุม สถิติเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการสะดวก
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Icon เครือข่ายจัดการวิกฤตป่าและน้ำ ขอให้ทบทวนมติและยกเลิกคำสั่งให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร (ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี) ออกจากราชการ  วันที่ 7 เมษายน 2564 เครือข่ายจัดการวิกฤตป่าและน้ำ นำโดยนางวัฒนา เนื่องพลี วชิโรดม ร่วมกับกลุ่ม ชาวสองล้อจำนวน 50 คน พร้อมรถจักรยานยนต์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้คณะกรรมการ อกพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนมติและยกเลิกคำสั่งให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร (ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี)  อ่านต่อ Icon สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 โดยให้ปลดออกจากราชการ  วันที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.40 น ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สนง.กพ.เดิม) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 คน นำโดยนายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์) เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการ ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่า อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ
Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล อาทิ กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตย กลุ่มอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ Icon กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน หารือข้อเรียกร้อง กรณีขอให้พิจารณานำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อขอพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อหารือข้อเรียกร้อง กรณีขอให้พิจารณานำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ  อ่านต่อ
Icon กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กรณีนำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กรณีนำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่  อ่านต่อ Icon กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ กรณีนำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ กรณีนำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์)  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
Icon รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 (4/6/2021)   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันเเก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 (6/5/2021)   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลอเอกบุญเรือน บัวจรูญ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตาม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  อ่านต่อ
Icon ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) ประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา "Thailand Platform ร้องทุกข์" (6/5/2021)   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา "Thailand Platform ร้องทุกข์" ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล  อ่านต่อ Icon นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 (6/5/2021)   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เเละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงเเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ
Icon ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีการกำหนดพื้นที่ในการทำประมงอวนล้อมจับปลากระตัก (กลางวัน) ในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (6/5/2021)   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีการกำหนดพื้นที่ในการทำประมงอวนล้อมจับปลากระตัก (กลางวัน) ในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)  อ่านต่อ Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (6/5/2021)   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย และได้รับความเดือดร้อนจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม”  วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันจักรี ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  อ่านต่อ Icon นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กล่าวเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ได้รับมอบหมายจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบแนวทางการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีนายยงยุทธ โหระกุล ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องรามร้องทุกข์  อ่านต่อ
Icon รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการ "จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจพื้นที่  อ่านต่อ Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อวอร์มร่างกายก่อนการวิ่ง กิจกรรมวิ่ง Fun run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (นายนพพร บุญแก้ว) และจิตอาสาพระราชทานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อ่านต่อ
Icon รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ติดตาม และประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม และประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ่านต่อ Icon สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
   
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน

        
   
  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
 
   
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
 


 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 
ศูนย์ราชการสะดวก ตราสัญลักษณ์ คู่มือการรับรองมาตรฐาน การดำเนินงาน ติดต่อฝ่ายเลขา

 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 2564  ฐานข้อมูล GIS 


Icon การชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ให้แก่หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน เพื่อความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชนมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC  อ่านต่อ Icon รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาประกอบการพิจารณา  อ่านต่อ
Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) กล่าวรายงานให้เเก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 455 ศูนย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ Icon รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 481 ศูนย์ ผ่านการประเมินในพื้นที่ 455 ศูนย์ ไม่ผ่านการประเมินในพื้นที่  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC โดยมี คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 10 คณะ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
   
      
   ประกาศผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
     
   
       
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564
     
     
   
การชี้แจงแนวทางการตรวจ GECC ในพื้นที่
โดย ผอ.ศบช.
 
"แปลงโรงพยาบาลชุมชน
เป็นโรงพยาบาลเอกชนภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 

ศูนย์ราชการสะดวก โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
     
     
แบบประเมินความพร้อม
ในการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 
ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านระบบ Online ที่ www.psc.opm.go.th เท่านั้น
ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
 
     
    
สีทอง                     สีเงิน                       สีฟ้า  
  
  ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today