สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
Header

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
   สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
หนังสือวารสารไทย
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
   สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสำคัญของแผ่นดิน


   บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
   ข่าวจากสำนักงาน
Picture
Icon แบบสรุปผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
 แบบสรุปผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม่่)  อ่านต่อ
Picture
Icon ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  อ่านต่อ
Picture
Icon ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
  ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ "ระดับพลอย"  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  อ่านต่อ
Picture
Icon ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพิ่มเติม
  ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
   วารสารไทย
   หนังสือภาษาไทย
   หนังสือภาษาอังกฤษ
   รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์
   โครงการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
ส่งเสริมคนดีศรีสังคม
   สถิติการใช้งาน
   ห้องสมุดดิจิทัล

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today