สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
Header

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
   สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
หนังสือวารสารไทย
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
   สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสำคัญของแผ่นดิน


   บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
   ข่าวจากสำนักงาน
Picture
Icon พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ
Picture
Icon วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  อ่านต่อ
Picture
Icon รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการ สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย
 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” จึงขอประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด) (คลิกที่นี่ e-From)  อ่านต่อ

Picture
Icon พิธีมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2564
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 22 หน่วยงาน และผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 14 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
   วารสารไทย
   หนังสือภาษาไทย
   หนังสือภาษาอังกฤษ
   รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์
   โครงการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
ส่งเสริมคนดีศรีสังคม
   สถิติการใช้งาน
   ห้องสมุดดิจิทัล

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today