สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
"เป็นองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และบริการเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก"
Picture

Icon ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา แลเปลี่ยนแปลงวิธีการลงคะนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ 2564 (14/6/2021)  
Icon ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ปีบัญี 2563 (2/6/2021)
Icon ประกาศ เรื่องขอปิดการให้บริการแก่สมาชิก (เดือนมิถุนายน 2564) (2/6/2021)
Icon การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 6/2564 (2/6/2021)
Icon การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 5/2564 (2/6/2021)
Icon ข่าวฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 (2/6/2021)
Icon ประกาศ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2564 (13/5/2021)
Icon การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 4/2564 (7/5/2021)
Icon ข่าวฉบับเดือนเมษายน 2564 (7/5/2021)
Icon ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สอ (7/4/2021)
Picture
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี
๒. เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๓. เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๔. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
๕. เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) ร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี
๖. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี
๗. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี
๘. เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นตงของสมาชิก ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑. เงินฝากประจำ ร้อยละ ๑.๕๕  ต่อปี
๒. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๑.๒๐  ต่อปี
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    
     - วงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐๐  ต่อปี
     - วงเงินตั้งแต่ ๓ ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๒๐  ต่อปี
๔. เงินฝากทวีสินพิเศษ ร้อยละ ๒.๔๕  ต่อปี
   ติดต่อเรา
โทรศัพท์  02 283 4304, 02 283 4323-24
โทรสาร   02 283 4320

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today