วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC  ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ ศาลายา


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานการประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารระดับสูง (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนน์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคอมฯ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมค่าของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการ
      ฝ่ายพลเรือน

 เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 การประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการ
      พลเรือนดีเด่น
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ
แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
      หลักเกณฑ์และวิธีการขอความ
      เห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทำ
      โดยเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศคณะกรรมการธง เรื่อง
      การแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน
      ในกรณีอื่น ๆ ที่สามารถกระทำได้
      โดยให้ถือว่าคณธกรรมการธงได้ให้
      ความเห็นชอบแล้ว

ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today