สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon ติดต่อเรา  
  ติดต่อเรา   

สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2283 4206  E-mail: inspection@opm.go.th

ส่วน/ฝ่าย โทรศัพท์/โทรสาร
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ 0 2283 4158
สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ 0 2283 4931
ส่วนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงาน 0 2283 4179
สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 0 2283 4193
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2283 4206
     

ผู้เข้าเยี่ยมชม 3799    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today