สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  
  การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ   
 
หัวข้อย่อย   
 
 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๑/๒๕๖๔  
"เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการ
          แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี"

แผนการตรวจราชการกระทรวง ปี พ.ศ. 2563
link สำนักตรวจราชการกระทรวง 

 
 


จำนวนทั้งหมด 8 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3256    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today