สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ Icon รายงานประจำปี  
  รายงานประจำปี   
 
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
 
 
/
/

(สำหรับคอมพิวเตอร์ PC เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบน Tablet หรือมือถือได้)
 อ่านต่อ
   รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


 อ่านต่อ
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 อ่านต่อ
   บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) อ่านต่อ
   รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 อ่านต่อ
   รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเด็นนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประเด็นนโยบายการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประเด็นนโยบายการดำเนินการก่อนเข้าสู่่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประเด็นนโยบายครัวไทยสู่่ครัวโลก
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 1 
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2012/AIR_2012_1.pdf
ส่วนที่ 2 
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2012/AIR_2012_2.pdf
  บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ส่วนที่ 1  https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2011/ex_air_2011_t1.pdf
ส่วนที่ 2  https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2011/ex_air_2011_t2.pdf
ส่วนที่ 3  https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2011/ex_air_2011_e.pdf
  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ฉบับวิชาการ)
ส่วนที่ 1   https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2011/air_2011_1.pdf
ส่วนที่่ 2   https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/Documents/AIR/2011/air_2011_2.pdf
จำนวนทั้งหมด 28 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10917    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today