สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ   Icon การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการ Icon เขตตรวจราชการปัจจุบัน  
  เขตตรวจราชการปัจจุบัน   
 การกำหนดพื้นที่เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค) (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)
หัวข้อย่อย   
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 221/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค)
แผนที่เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ แบบมีคำอธิบายภาค/เขต/จังหวัด


แผนที่เขตตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ แบบคำไม่มีอธิบายภาคเขต/จังหวัด


จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2246    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today