สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon สำนักตรวจราชการ Icon อำนาจหน้าที่  
  อำนาจหน้าที่   
อำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจราชการ
1. จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
2. เป็นศูนย์ประสานการตรวจราชการ ประสานแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
   ของผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
3. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงาน
4. ช่วยเหลือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและติดตามผล
   การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
   รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. พัฒนาการตรวจราชการ รวมทั้งการสร้างระบบสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
   สำนักนายกรัฐมนตรีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

7. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายผู้เข้าเยี่ยมชม 1352    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today