สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน Icon บทบาทหน้าที่/คุณสมบัติ  
  บทบาทหน้าที่/คุณสมบัติ   
ในจังหวัดหนึ่งมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
“ทปษ.ภาคประชาชน” 4 ด้าน
ด้านละไม่เกิน 3 คน

ด้านเศรษฐกิจ     ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านวิชาการ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีหน้าที่
(1) ให้คำปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพื้นที่แก่ผู้ตรวจราชการ
     ในเรื่องที่ตรวจราชการ หรือตามที่ได้รับการประสานงาน

(2) เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามที่ได้รับการประสานงาน

(3) นำนโยบาย และผลงานของหน่วยงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจราชการ
      เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และแจ้งผลให้ผู้ตรวจราชการทราบด้วย

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมายคุณสมบัติของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


ด้านเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม
การเกษตร การพำณิชย์ การคมนาคม การท่องเที่ยว หรือการพลังงาน


ด้านสังคม
เกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น


ด้านสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชำติ

ด้านวิชาการ

เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความมั่นคง
การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสื่อสาร


ผู้เข้าเยี่ยมชม 1359    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today