สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน Icon คู่มือการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  
  คู่มือการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา   
src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgคู่มือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (รวมเล่ม)
-
หน้าปก
-
คำนำ
-
สารบัญ

  ๑.
กฎหมาย แนวความคิด และที่มาเกี่ยวกับนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  ๒.
เจตนารมณ์ของการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
  ๓.
ที่มาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๔.
สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๕.
แนวทางการปฏิบัติงานที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
                                   ภาคผนวก
                                  ๖. ผังกระบวนงาน หน้า ๑๑ - ๑๔


ผู้เข้าเยี่ยมชม 1354    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today