สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน Icon ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง   

หัวข้อย่อย   
 
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 88/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม จังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งว่าง src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 89/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (ร้อยเอ็ด) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 90/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (ชุมพร) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 91/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (บุรีรัมย์) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 92/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (สตูล) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 93/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (สระบุรี) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 118/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (นนทบุรี) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (บึงกาฬ) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (ลำปาง) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 121/2564 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรงราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (พะเยา) src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 176/2563 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  (จังหวัดภูเก็ต)
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 175/2563 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  (จังหวัดตาก)
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 174/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 158/2563 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  (จังหวัดพิจิตร) 


- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 157/2563 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  (จังหวัดกาญจนบุรี) 

- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 156/2563 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  (จังหวัดนครราชสีมา) 
-คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2


- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ จังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง


- คำสั่ง 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) เพิ่มเติม


-
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 28/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) (จ.อุบลราชธานี)

-
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1421/2562 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนดรบวาระ (จ.แพร่)


- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 131/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ก่อนมีระเบียบฯ ปี 2562


คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 150/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ที่ปรึกษา​ผู้​ตรวจราชการ​ภาค​ประชาชน​ ขอลาออก​ หรือเสียชีวิต
ที่ปรึกษา​ผู้​ตรวจราชการ​ภาค​ประชาชน​ ขอลาออก​ และเสียชีวิต​ (จังหวัด​สระบุรี​ บุรีรัมย์​ และร้อยเอ็ด)​ src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

แบบฟอร์มการเสนอความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1846    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today