สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ Icon แนวทาง/ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
  แนวทาง/ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ   
 
หัวข้อย่อย   
 • การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม  Click
         
 • การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร Click
   
 • การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินในชุมชน (คทช.) Click
   
 • การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ Click
   
 • การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   
  Click

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1447    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today