สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon การติดตามและประเมินผลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ Icon อำนาจหน้าที่  
  อำนาจหน้าที่   
มาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 กำหนดให้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1027    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today