สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
  ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ   
หัวข้อย่อย   


- คำแถลงนโยบายรวม 62 ชุด
- ค.ร.ม. ปัจจุบัน
- ค.ร.ม. ย้อนหลัง
 

แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 - กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)

       

แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน)

- ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
- ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
- Agri-Map
- ค้นหาสถิติประชากรและบ้าน
- ค้นหารายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
- รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
- รายชือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
- การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
- โครงการน้ำสำคัญ
   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
 ด้านการเกษตร
- ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์
-  
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร
-
ราคาสินค้าเกษตร 
- 
สถานการณ์แรงงานภาคเกษตรรายจังหวัด
-  
ระบบแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ภาคการเกษตร 
-
ราคาปัจจัยการผลิต-ปุ๋ย (รายเดือน)
                                              - 
พื้นที่เกษตรรายจังหวัด 
                                              -
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม : Agri Map 
                                              -
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล

                                        
                                             -
สถานีปฏิบัติการฝนหลวง

                                       
                                            -
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว
                                            -
แผนที่ศูนย์วิจัยข้าว
                                            -
มติ ครม. ด้านการเกษตร

                                        ด้านประมง
                                           - (IPOA-IUU) 
แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย 
                                             ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
        
                                                 -
Illegal Fishing” กับ “IUU Fishing”  
                                   - มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา IUU
                                           -
สถิติการกระทำผิดทางทะเล 
                                           -
สถิติด้านประมงและข้อมูลเรือประมง
                                           - PIPO & FIP Manual
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก
                                             และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
     
                                           - 
การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
                                           -
โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ

                                        ด้านป่าไม้ ที่ดินทำกิน
                                          -
ระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
                                   ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

                                          -
พื้นที่ป่ารายจังหวัด
                                          -
พื้นที่ป่าชุมชน 
                                          - 
พื้นที่เกษตรรายจังหวัด 
                                          - 
ปัญหารุกป่าในพื้นที่จังหวัด   

                                       ด้านชลประทาน
                                         - แผนผังลุ่มน้ำเจ้าพระยา


จำนวนทั้งหมด 36 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4081    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today