สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ   Icon โครงการสัมมนา Icon โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
หัวข้อย่อย   
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการตรวจราชการให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานตรวจราชการ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อันจะก่อให้เกิดการตรวจราชการในรูปแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการระบบการตรวจราชการได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถสนับสนุนและพัฒนาระบบการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย : 
๑. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๒. ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

๓. ผู้ตรวจราชการระดับกรม

๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

๕. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และของทุกกระทรวง


ระยะเวลาดำเนินการ :
 ๗ กันยายน ๒๕๖๑

สถานะโครงการ :  โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร Download  แผนที่โรงแรม

Download กำหนดการ

จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 923    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today