สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ Icon ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)   
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 - กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้เข้าเยี่ยมชม 894    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today