สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนักตรวจราชการ  
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนักตรวจราชการ   

ผู้เข้าเยี่ยมชม 914    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today