สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ Icon link แผนการตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ  
  link แผนการตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ   

แผนการตรวจราชการกระทรวง ปี พ.ศ. 2563
link สำนักตรวจราชการกระทรวงผู้เข้าเยี่ยมชม 970    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today