สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ Icon คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
  คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ   
 
เนื้อหา   
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2562
เรื่อง 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รายละเอียด : ยกเลิกคำสั่ง ที่ 168/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 1
,7,13,16
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 4,5,18
1.3 รองนากยรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เขต 3,11,15
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เขต 6,9,14
1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถวินัย) เขต 12,17
1.6 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เขต 2,8,10


 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 168/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2562
เรื่อง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รายละเอียด : มีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 1
,7,13,16
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เขต 2,8,12,17
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 4,5,10,18
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เขต 6,9,14
1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เขต 3,11,15

 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  232/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด : ยกเลิกคำสั่ง ที่ 325/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และคำสั่ง ที่ 334/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และมีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 1
,2,3,4
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขต 10,11,12,13,14
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เขต 8,9
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 15,16,17,18

1.5 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ) เขต 5,6,7
1.6 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ช่วยปฏิบัติงานในการกำกับของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ) เขต 7
1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 
ช่วยปฏิบัติงานในการกำกับของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขต 13,14 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  334/2560  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด ยกเลิกคำสั่ง ที่ 312/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และมีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 1
,2,4,5
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขต 10,11,12
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เขต 3,9
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 15,16,17,18

1.5 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ) เขต 6,7
1.6 รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เขต 12,14
1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เขต 8
1.8 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เขต 13,14
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  325/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ

รายละเอียด 
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ภาคกลาง (ตอนบน,ปริมณฑล,ตอนล่าง1 ,ตอนล่าง 2)

1.2 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน1,ตอนบน2,ตอนกลาง,ตอนล่าง1,ตอนล่าง2)
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ภาคตะวันออก (ตะวันออก1,ตะวันออก2)
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ภาคเหนือ (ตอนบน1,ตอนบน2,ตอนล่าง1,ตอนล่าง2)

1.5 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ) ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ่าวไทย,อันดามัน,ใต้ชายแดน)
1.6 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ช่วยปฏิบัติงานการกำกับฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ) ในภาคใต้ชายแดน
1.8 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 
ช่วยปฏิบัติงานการกำกับฯ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1,ตอนล่าง2) อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  312/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รายละเอียด ยกเลิกคำสั่ง ที่ 217/25588 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 และมีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 
5,6,7,8
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เขต 15,16,17
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เขต 12,14
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขต 10,11
1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เขต 3,9
1.6 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 1,2
1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เขต 4,18
1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เขต 13
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  217/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด ยกเลิกคำสั่ง ที่ 121/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 และคำสั่ง ที่ 133/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 
และมีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้

1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 1,2,3,4
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เขต 10,11,12
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือกเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เขต 6,7
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขต 13,14
1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เขต 5,9
1.6 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 17,18
1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เขต 15,16
1.8 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เขต 8
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 133/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด ยกเลิกข้อ 2 ของคำสั่ง ที่ 121/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เกี่ยวกับนิยามของคำว่า
"การ
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค"
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  121/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รายละเอียด 
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เขต 1,2,3,4
1.2 
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เขต 5,6,7,9
1.3 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เขต 13,14
1.4 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เขต 10,11,12
1.5 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เขต 17,18
1.6 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เขต 15,16
1.7 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เขต 8
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  153/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ยกเลิกคำสั่ง ที่ 270/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และคำสั่ง 83/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
1.1 รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ณ์ชัยกุล) เขต 6,11
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เขต 15
1.3 
รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) เขต 8,10
1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เขต 2,3 ,16
1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เขต 9
1.6 รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) เขต 12,14 
1.7 รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ่มแหลมทอง) เขต 4,13
1.8 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เขต 1,18 
1.9 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เขต 5,7,17 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  83/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด : ยกเลิกข้อ 1.6 ของคำสั่ง ที่ 270/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
1.6  รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) เขต4,13
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  270/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด : ยกเลิกคำสั่ง ที่ 29/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 และคำสั่ง 226/2555 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (ร้
อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เขต 8,10 
1.2 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ณ์ชัยกุล) เขต 6,11
1.3 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เขต 5,9
1.4 
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เขต 2,3 
1.5 
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) เขต 12,14 
1.6 รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) เขต 4,13
1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เขต 15,16 
1.8 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เขต 17,18 
1.9 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) เขต 1,7

 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  226/2555 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพิ่มเติม

รายละเอียด : ยกเลิกข้อ 1.1 ของคำสั่ง ที่ 29/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 และมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้
1. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เขต 8 
2. รีัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เขต 7
3. 
รีัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) เขต 6 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555
เรื่อง คำสั่งอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด : ยกเลิกคำสั่ง ที่ 168/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554  และมีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เขต 6,7,8 
1.2 
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เขต 10,11,12  
1.3 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เขต 5,9,18
1.4 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) เขต 13,14,17   
1.5 
รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) เขต 2,4
1.6 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เขต 3  
1.7 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เขต 15,16 
1.8 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) เขต 1 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  168/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด :
1.1 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เขต 6,7,15,16 
1.2 
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เขต 10,11,12
1.3 
รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) เขต 3,5,9 
1.4 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เขต 1,8
1.5 
รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) เขต 2,4 
1.6 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เขต 13,14  
1.7 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) เขต 17,18 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด : ยกเลิกคำสั่ง ที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 คำสั่ง ที่ 92/2552 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 
คำสั่ง ที่ 
30/2553 ลงวั้นที่ 27 มกราคม 2553 และคำสั่ง 145/2553 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553  และมีคำสั่งมอบหมาย ดังนี้

1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เขต 1,2,3,5,9 
1.2 
รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรรงค์ สุวรรณคีรี) เขต 15,16,17
1.3 
รองนายกรัฐมนตรี (พลต
รี สนั่น ขจรประศาสน์) เขต 4,10,18
1.4 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เขต 6,7,8
1.5 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) เขต1 1,12,13,14
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 145/2553 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553
เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด :  ยกเลิกข้อ 1.5 ของคำสั่ง ที่ 30/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
1.5 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เขต11,12,13,14 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  30/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2533
เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รายละเอียด :  ยกเลิกข้้อ 1.5 ของคำสั่ง ที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552  และยกเลิกคำสั่ง ที่  26/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรรงค์ สุวรรณคีรี) เขต15,16,17 
1.5 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) เขต11,12,13,14
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  26/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รายละเอียด :  ยกเลิกข้อ 1.2 ของคำสั่งที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552  ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรรงค์ สุวรรณคีรี) เขต11,12,13,14 
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  92/2552 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552
เรื่อง แก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด : แก้ไขข้อ 1.1 และ 1.3 ของคำสั่ง ที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 เป็น
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เขต 1,2,3,5,9
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เขต 4,10,18
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 39 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4140    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today