สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ   Icon แนวทาง/ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ Icon ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 • การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม  Click
         
 • การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร Click
   
 • การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินในชุมชน (คทช.) Click
   
 • การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ Click
   
 • การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   
  Click
ผู้เข้าเยี่ยมชม 781    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today