สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon บุคลากรด้านการตรวจราชการ  
  บุคลากรด้านการตรวจราชการ   


หัวข้อย่อย        
   
นายพีระ  ทองโพธิ์
เขตตรวจราชการที่ 4 และ 18
นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต
เขตตรวจราชการที่ 10 และ 16
นางสุมิตรา  อติศัพท์
เขตตรวจราชการที่ 14 และ 17 
  พลเอก ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
   
นายสมเกียรติ  ธงศรี
เขตตรวจราชการที่ 3 11 และ 15  
 นายมงคลชัย  สมอุดร
เขตตรวจราชการที่ 12
นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง
เขตตรวจราชการที่ 1 และ 8
นายเจริญ  ชื้อตระกูล
เขตตรวจราชการที่ 2 และ 13
 
นางรุ่งรัตนา  บุญ-หลง
เขตตรวจราชการที่ 6 
นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ
เขตตรวจราชการที่ 9
นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง
เขตตรวจราชการที่ 5 และ7 
นายวิริยะ รามสมภพ
 
 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
 เจ้าหน้าที่ประจำเขตตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักตรวจราชการ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เขตตรวจราชการที่ 4 และ 18 เขตตรวจราชการที่10 และ16 เขตตรวจราชการที่14 และ17 เขตตรวจราชการส่วนกลาง  เขตตรวจราชการที่ 3 11 และ 15 เขตตรวจราชการที่ 12
 
เขตตรวจราชการที่ 1 และ 8 เขตตรวจราชการที่ 2 และ 13 เขตตรวจราชการที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 7  
           จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2066    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today