หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
 
หัวข้อย่อย   
        กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการเงินของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 7)       พ.ศ. 2503 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2503 ซึ่งเป็นการโอนงานของกรมตรวจราชการแผ่นดินมาเป็นงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงของสำนักนายกรัฐมนตรี     ในระยะเริ่มแรกผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นข้าราชการการเมือง และได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อ พ.ศ. 2508 โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508
         
   ต่อมา ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218    ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งได้มีการใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน  โดยได้กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่กฎหมายกำหนดให้ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
            
          กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่  และยานพาหนะของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน  การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  4  กลุ่มงาน  1  งาน   
 
 

พันธกิจกองคลัง
๑.  บริหารจัดการเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒.  บริหารจัดการและควบคุมพัสดุ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๓.  บริหารการรับจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๔.  ดำเนินการด้านการบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระบบ GFMISเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ให้ภารกิจหลักของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

 

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3142    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today