หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon อำนาจหน้าที่  
  อำนาจหน้าที่   
            
          กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่  และยานพาหนะของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน  การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  4  กลุ่มงาน  1  งาน   
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3330    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today