หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   

พันธกิจกองคลัง
๑.  บริหารจัดการเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒.  บริหารจัดการและควบคุมพัสดุ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๓.  บริหารการรับจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๔.  ดำเนินการด้านการบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระบบ GFMIS
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3031    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today