หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon วิสัยทัศน์  
Picture
  วิสัยทัศน์   เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ให้ภารกิจหลักของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3045    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today