หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
       การดำเนินภารกิจของกองคลัง นอกจากจะมีภาระงานเพิ่มขึ้นแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ขณะที่มีข้อจำกัดเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังเพื่อที่จะรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานของกองคลังตามภารกิจดังกล่าว ยังต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่
 
 
  ๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ๒. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๓. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
  ๔. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
  ๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ๘. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ๙. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ๑๐. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๑๑. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ๑๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ๑๓. พระราชกฤษฎีกาค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘    
  ๑๕. ระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
  ๑๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  ๑๗. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๑๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
  ๑๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
 ๒๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
  ๒๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๒๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ๒๓. ระเบียบกระทรวงการคลังและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอื่น ๆ
  ๒๔. มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว     
  ๒๕. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
  ๒๖. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง
  ๒๗. หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  ๒๘. ระเบียบกระทรวงการคลังและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Government Fiscal Management Information System หรือ GFMIS     
 ๒๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย   เข้มแข็ง ๒๕๕๕
 ๓๐. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
  ๓๑. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  ๓๒. ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 
     
 
 
 
     
     
 
 
 
 
     
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 9 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3021    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today