หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง   Icon แบบฟอร์มต่างๆ   Icon การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ Icon แบบฟอร์มแจ้งความต้องการจัดหาพัสดุ  
  แบบฟอร์มแจ้งความต้องการจัดหาพัสดุ   

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today