สำนักงานโฉนดชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานโฉนดชุมชน   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon บทบาทและอำนาจหน้าที่  
  บทบาทและอำนาจหน้าที่   
บทบาทและอำนาจหน้าที่

1. ดำเนินงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานของชุมชน ทำการตรวจสอบในพื้นที่ที่ขอดำเนินงานโฉนดชุมชน และสอบถามความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนตั้งอยู่
3. ออกหนังสือแสดงการจัดให้มีโฉนดชุมชน พร้อมข้อตกลงที่เป็นเงื่อนไขในการดำเนินงานโฉนดชุมชนให้แก่ชุมชนที่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐาน
4. ติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชนในแต่ละพื้นที่ มิให้มีการกระทำขัดต่อกฎหมาย หรือข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
5. จัดทำฐานข้อมูลของชุมชนที่ดำเนินงานโฉนดชุมชน


ความร่วมมือในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงาน
            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานโฉนดชุมชนได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในหลายเรื่อง ที่สำคัญมีดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานพิเศษ 
            กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชนให้เป็นที่ยุติในระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานคร ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)
            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ การให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานโฉนดชุมชขน การดำเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยและสอดคล้องต่อการดำเนินการโฉนดชุมชนให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว การพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทแก่ชุมชนที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมดำเนินงานโฉนดชุมชน รวมทั้งความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานโฉนดชุมชน

๓. การรายงานผลการดำเนินงานโฉนดชุมชน  
            
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในการอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เห็นชอบให้ดำเนินงานโฉนดชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3243    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today