สำนักงานโฉนดชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานโฉนดชุมชน   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon พันธกิจและยุทธศาสตร์  
  พันธกิจและยุทธศาสตร์   
พันธกิจ
1. เสริมสร้างกลไกความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก รัก หวงแหน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนการจัดการข้อมูลโฉนดชุมชน
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2639    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today