สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค  
  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค   
หัวข้อย่อย   
        -  สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
 แบบ อกผ. 1ก สำหรับกลุ่ม/คณะบุคคล
 แบบ อกผ. 1ข สำหรับนิติบุคคล
 แบบกลาง อกผ. 2-3
 แบบ อกผ. 2
 วิธีการออก อกผ.2 พร้อมคำอธิบาย
 ข้อบังคับสภาองค์กรของผู้บริโภค

                                  (https://oca.go.th/)
 
บทความ : สภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีสถานะอย่างไร 

บทความ : สภาองค์กรของผู้บริโภค องค์กรที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบจัดทำฐานข้อมูลและแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้งที่ 2/2563 

 กลุ่มองค์กรของผู้บริโภค ยื่นหนังสือเพื่อขอเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

 ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

สรุปแนวทางการพิจารณาหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของนายทะเบียนกลาง 

 ข้อหารือ
       ข้อหารือเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา ๕๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
       การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานขององค์กรของผู้บริโภค

 การแสดงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ตัวอย่างหนังสือคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๘
 ความหมายของ "ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง"
 ขอความร่วมมือนายทะเบียนประจำจังหวัดในการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล กรณีตรวจสอบ
 แบบฟอร์ม (ขอให้จัดทำในไฟล์ เอ็กเซล (Excel) เท่านั้น !!!! และห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม)
 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 

         
 จำนวน  ๒๕๐ องค์กร

       ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง   จ
      ซ   ฌ   ญ  ฎ   ฏ   ฐ    
 ฑ   ฒ   ณ   ด   ต   ถ   ท   ธ    
          ผ   ฝ      ฟ   ภ    
             ว   ศ    ษ     
 ห   ฬ      ฮ

 

จำนวนทั้งหมด 13 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 24834    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today