สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค Icon ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  
  ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562   
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
 แบบ อกผ. 1ก สำหรับกลุ่ม/คณะบุคคล
 แบบ อกผ. 1ข สำหรับนิติบุคคล
 แบบกลาง อกผ. 2-3
 แบบ อกผ. 2
 วิธีการออก อกผ.2 พร้อมคำอธิบาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1633    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today