ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 
 
หัวข้อย่อย    


 


 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบและแก้ไขอำนานหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีงบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2556
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีงบประมาณเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป
  ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เรื่อง การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฎิรูป
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer)


จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
เนื้อหา   
    อ่านต่อ 0_ที่ นร 0506.pdf
    อ่านต่อ 0_พรบ คอม 60.PDF
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 4 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4228    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today