ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon แบบฟอร์มต่างๆ  
  แบบฟอร์มต่างๆ   

หนังสือภายนอก 
(template สำหรับ MS Word (ตัวอย่าง หนังสือภายนอก)

หนังสือภายใน  (template สำหรับ MS Word)  (ตัวอย่าง หนังสือภายใน)

หนังสือประทับตรา
(template สำหรับ MS Word)  (ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา) 

แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (template สำหรับ MS Word)

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบฯ
(template สำหรับ MS Word)

แบบเสนอโครงการ (รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตารางขวาง (template สำหรับ MS Excel)


ผู้เข้าเยี่ยมชม 17563    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today