ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
 
หัวข้อย่อย   
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2549 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)

 

ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2543 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 โดยเป็นหน่วยงานระดับส่วนงาน ชื่อ ศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ สังกัดสำนักนโยบายและแผน กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ต่อมาในปี 2549 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญมากขึ้น ตลอดจนศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศได้รับมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกลางจากรัฐบาล จึงได้มีการปรับโครงสร้างของศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้น รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน              

 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

2.ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานัก
  นายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

4.เป็นศูนย์ปฏิบัติการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

5.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

6.ให้คำปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการในสังกัด

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               1. พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

                  สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่

               2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ /ระบบศูนย์กลางข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจ

                  ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามภารกิจ

                  ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างมาตรฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
 

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

 
  1. กลุ่มงานแผนงานและบริการสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นร. และ สปน. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปน. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. จัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งการรายงานผลตามแผนฯ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในภาพของ ศทก. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปน.
    

    
  2. กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสปน. กำหนดมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานดำเนินการตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและการสื่อสารพัฒนาและ ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อรองรับภารกิจของ สปน. และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี และบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
    

    
  3. กลุ่มงานบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการโปรแกรมระบบงานและระบบงานข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระบบงานให้บริการ (Front Office) และระบบการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและบริหารงาน (Back Office) การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาระบบ e-Investigation เพื่อสนับสนุนระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการการกำหนดรหัสและมาตรฐานในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในด้านระบบฐานข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดำเนินการตามโครงการความประสานงานด้านการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    

    
  4. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการของ ศทก.
    

    

         
   

   

   


จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 5398    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today