ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon อำนาจหน้าที่  
  อำนาจหน้าที่   

 

1.จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

2.ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานัก
  นายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

4.เป็นศูนย์ปฏิบัติการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี

5.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

6.ให้คำปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการในสังกัด

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้เข้าเยี่ยมชม 4161    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today