ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา Icon ปี 2553  
  ปี 2553   
หัวข้อย่อย   
การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน
ที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง 

     ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน 2553 นั้น เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ได้รับเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการฯ คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือว่า ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งรายชื่อผู้ประกอบการฯ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขอรับเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ภายหลังจากระบบได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจัดส่งให้แก่คณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,096 ราย

 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สปน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
           สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สปน. จึงได้มีการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดำเนินงานของ สปน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สรุปได้ดังนี้
       การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้น สำหรับให้บริการประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก โดยได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ สปน. ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 มาจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยมีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (www.opm.go.th) ควบคู่ไปด้วย
            มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานภายใน สปน. เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นการเฉพาะ มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการให้บริการถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประจำทุกเดือน
     มีการจัดอบรมส่งเสริมความรู้และการทดสอบความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สปน. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร สปน. ในวงกว้าง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
              ได้จัดทำระบบสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. ซึ่งจากการประมวลผลการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าวระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2553 ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้อยละ 91.61 เห็นว่าการให้บริการในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในเกณฑ์ดี
           สำหรับผลการดำเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สรุปผลได้ดังนี้ มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และสำนัก / กอง จำนวน 3 ราย ทางโทรศัพท์ จำนวน 5 ราย ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ(www.opm.go.th) จำนวน 8,614 ราย


 
ระบบ Cable TV สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

             โครงการระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เริ่มดำเนินการในปี 2553 โดยเดินเครือข่ายภายในตึก 6 ชั้น ในห้องผู้บริหารทั้งหมด และดำเนินการเผยแพร่จำนวน 15 ช่องรายการ โดยให้บริการทุกวัน รายการที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ แต่ละช่องมีรายละเอียดดังนี้
- ช่องที่ 1 ไทยทีวีสีช่อง 3
-ช่องที่ 2 กองทัพบกช่อง 5
- ช่องที่ 3 กองทัพบกช่อง 7
- ช่องที่ 4 โมเดิร์นไนน์ ทีวี
- ช่องที่ 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
- ช่องที่ 6 ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
- ช่องที่ 7 Nation Channel 24 - Hour news station
- ช่องที่ 8 Spring news เกาะข่าวรายวัน ทั้งข่าวการเมือง และข่าวอื่นๆ สถานีข่าวไม่เลือกข้าง 24 ชั่วโมง
- ช่องที่ 9 News Channel From Thailand ประเด็นร้อนการเมืองและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน สถานีพันธมิตร
- ช่องที่ 10 VOICE TV สถานีข่าว ธุรกิจ แฟชั่น บันเทิง เทคโนโลยี และกีฬา
- ช่องที่ 11 Good Sport สถานีข่าว ธุรกิจ แฟชั่น บันเทิง เทคโนโลยี และกีฬาช่องกีฬา ต่างประเทศ รวบรวมการแข่งขันกีฬาดังจากทั่วทุกมุมโลก
- ช่องที่ 12 Movie @ SAT Asia ภาพยนตร์ ไทย จีน ฝรั่ง เกรดเอ ครบทุกรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่น โรแมนติก คอมมาดี้ ดราม่า ไซไฟ สยองขวัญจากค่ายหนังชั้นนำ ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
- ช่องที่ 13 A FILM ช่องภาพยนตร์จากช่องเคเบิ้ลทีวี ต่างประเทศ เกรดเอ ครบอรรถรสความบันเทิง ชมกันได้อย่างจุใจ
- ช่องที่ 14 View World ช่องสารคดี เกรดเอ จากต่างประเทศ เสียงภาษาไทยที่รวบรวมเรื่องราวสาระน่ารู้ เกี่ยวกับสัตว์ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการล้ำสมัย
- ช่องที่ 15 OPM Channel ช่องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

          ในระยะต่อไป ศทก. ได้ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้งโทรทัศน์ที่หน้าบริเวณลิฟต์ชั้นหนึ่ง สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและระบบ Cable TV ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ติดตั้งโทรทัศน์ที่ห้องประชุม สำหรับติดตามข่าวสาร หรือถ่ายทอดการประชุมที่สำคัญ
3. ผลิตสื่อเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

       ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการต่อยอดจากระบบฐานข้อมูลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ และระบบฐานข้อมูลการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยขณะนี้ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ได้พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดให้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553 ทาง URL: www.southernrelief.opm.go.th/southerntracking
 

 
วัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลการติดตามการใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง มีข้อมูลในการกำหนดทิศทาง นโยบายการบริหารจัดการ การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ สามารถติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแนวทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานโครงการและแผนงาน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ออกแบบให้มีกระบวนการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เชิงภูมิสารสนเทศของโครงการต่างๆ และงบประมาณที่ใช้จ่ายของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2909    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today