ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2553 Icon สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓    
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สปน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
           สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สปน. จึงได้มีการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดำเนินงานของ สปน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สรุปได้ดังนี้
       การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้น สำหรับให้บริการประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก โดยได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ สปน. ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 มาจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยมีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (www.opm.go.th) ควบคู่ไปด้วย
            มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานภายใน สปน. เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นการเฉพาะ มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการให้บริการถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประจำทุกเดือน
     มีการจัดอบรมส่งเสริมความรู้และการทดสอบความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สปน. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร สปน. ในวงกว้าง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
              ได้จัดทำระบบสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. ซึ่งจากการประมวลผลการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าวระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2553 ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้อยละ 91.61 เห็นว่าการให้บริการในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในเกณฑ์ดี
           สำหรับผลการดำเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สรุปผลได้ดังนี้ มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และสำนัก / กอง จำนวน 3 ราย ทางโทรศัพท์ จำนวน 5 ราย ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ(www.opm.go.th) จำนวน 8,614 ราย


 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2403    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today